Current members

Staff

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Hideo Saito saito
Yuko Ozasa yuko.ozasa
Shohei Mori mori
Vincent Nozick
Kunihiro Hasegawa hiro

Doctoral course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Kosuke Hara
Siim Meerits meerits
Naoto Ienaga ienaga
Yusuke Sekikawa
Ryo Hachiuma ryo-hachiuma
Masahiro Yamaguchi yamaguchi
Yoshikatsu Nakajima nakajima

Masters course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Kei Uehara kei-uehara
Hisatomo Bambara h.bambara
Hiroki Usami usami
Toshiaki Tanaka toshi
Yasuhiro Tanaka tanaka1315
Masaki Nakashima nakashima
Truong Trong Phuc ttphuc
Chanya Lueangwattana chanyal
Yuki Ishikawa yuki_ishikawa
Kei Oishi kei_666
Takehiro Ozawa ozawa.t
Tomoya Kaichi kaichi
Akiyoshi Kurobe kurobe
Momoko Maezawa momoko_maezawa
Kentaro Yagi yagi
Wang Qiyan wang

Bachelor course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Ryuhei Ando ryuando
Kentaro Ino kino
Kazumasa Oniki oniki
Toshiki Kikuchi kikuchi
Takumi Kobayashi takumi_kobayashi

Short-term International Students

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Paulo Dores paulo
Hilal Ozdemir hilal