Current members

Staff

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Hideo Saito
Professor
saito
Yuko Ozasa
Project Assistant Professor
yuko.ozasa
Shohei Mori
JSPS Postdoctral Fellow
mori
Dan Mikami
Guest Associate Professor

Doctoral course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Naoto Ienaga ienaga
Yusuke Sekikawa
Ryo Hachiuma ryo-hachiuma
Masahiro Yamaguchi yamaguchi
Yoshikatsu Nakajima nakajima
Liang Yang yangliang
Tomoya Kaichi kaichi
Akiyoshi Kurobe kurobe

Masters course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Yuki Ishikawa yuki_ishikawa
Kei Oishi kei_666
Takehiro Ozawa ozawa.t
Momoko Maezawa momoko_maezawa
Kentaro Yagi yagi
Wang Qiyan wang
Paulo Dores paulo
Maxence Rémy
Camille Gouyer
Ryuhei Ando ryuando
Kentaro Ino kino
Kazumasa Oniki oniki
Toshiki Kikuchi kikuchi
Takumi Kobayashi takumi_kobayashi

Bachelor course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Tomohiro Shimizu tomy1201
Zhuang Peng Cheng zpc0113
Yuka Negishi y_negi
Shun Fujiuchi shun
Yoshiaki Homma homma

International Exchange Students

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Hilal Ozdemir hilal